Primena

Primena Aktiviranog zeolita u prahu

     Brojne su mogućnosti primene zeolita zahvaljujući njegovom velikom kapacitetu katjonske sposobnosti i snažnom negativnom naelektrisanju. Ovde ćemo navesti samo neke.